Monday-Friday: 08:00-17:00
Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal online

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.


Sunt responsabili pentru gestionarea paginii web www.bendkopp.ro BENDKOPP ELECTRO SRL și BENDKOPP FASTENERS IMPORT-EXPORT SRL, ambele cu sediul în Cluj–Napoca, str. Fabricii de Chibrituri nr. 6-8, jud. Cluj, tel./fax 0264-436.106, în calitate de Operatori Asociați, denumiți în continuare, generic, BENDKOPP sau Operator


Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs. reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs. pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.


1. Definiții

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; ”persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.


Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.


2. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării.

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a ne putea contacta, pentru a putea aplica pentru unul din posturile disponibile sau pentru a vă putea contacta pentru oferirea serviciilor și produselor noastre și a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.


<În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

  • Nume și prenume
  • Adresă
  • Număr de telefon
  • Adresă de e-mail
  • Experiența profesională și alte date prevăzute în cuprinsul CV-ului
  • IP

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.


Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele dvs., scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților precum și durata prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.


COMPLETAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Pentru a vă putea contacta în vederea prezentării produselor și ofertelor noastre aveți posibilitatea să completați formularul de contact pus la dispoziție pe www.bendkopp.ro la secțiunea CONTACT.
Prin completarea formularului, vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa, adresa de email, nr. de telefon și adresa IP.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, respectiv pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele BENDKOPP.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de BENDKOPP pe întreaga perioadă a existenței unui raport precontractual sau în cazul încheierii unui contract între părți, pe întreaga perioadă a acestuia, și în plus pe o perioada termenului de prescripție de 3 ani de la încetarea raportului dintre părți.
Datele dvs. prelucrate la momentul completării formularului de contact nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului de vânzări, de marketing și altor departamente din cadrul BENDKOPP cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.


SECȚIUNEA Job-uri disponibile

Puteți aplica pentru unul din locurile de muncă pe care le avem disponibile prin completarea formularului disponibil pe site la secțiunea Job-uri disponibile și prin încărcarea CV-ului dvs.
Prin completarea formularului, vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de email, nr. de telefon, datele privind pregătirea profesională regăsite în CV precum și orice alte date cu caracter personal din cuprinsul acestuia și adresa IP.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în vederea oferirii serviciilor de recrutare. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului. Refuzul dvs. de a ne da consimțământul determină imposibilitatea noastră de a vă contat în scopul demarării procesului de recrutare.
Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, printr-un email trimis la adresa de mail hr@bendkopp.ro sau printr-o cerere adresată la sediu subscrisei. Retragerea consimțământului va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.
Datele dvs. prelucrate la momentul completării formularului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului HR și altor departamente din cadrul BENDKOPP cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.


SECȚIUNEA NOUTĂȚI

Pentru a promova produsele BENDKOPP, pentru a ține la curent partenerii noștri cu produsele, și ofertele noastre, cu evenimentele, târgurile și campaniile la care participăm, organizăm periodic evenimente în acest sens și le publicăm pe site-ul nostru.
La secțiunea noutăți a site-ului www.bendkopp.ro publicăm imagini foto și înregistrări video de la evenimentele organizate sau la care participăm. Imaginile sunt realizate de către BENDKOPP sau în colaborare cu fotografi profesioniști sau sunt preluate din spațiu public. Prelucrarea acestor date cu caracter personal constând în imaginea foto și video se face în baza consimțământului dvs. și are ca scop promovarea și prezentarea evenimentelor organizate și la care participăm. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de BENDKOPP pe întreaga perioadă a existenței consimțământului. În măsura în care doriți ca imaginea dvs. să nu mai apară pe site-ul www.bendkopp.ro aveți posibilitatea să ne formulați o cerere în acest sens pe adresa de email hr@bendkopp.ro prin care să ne indicați care sunt imaginile pe care doriți să le ștergem și vom da curs de îndată cererii dvs.


PLASAREA UNEI COMENZI ONLINE pe wwww.bendkopp.ro/shop

Pentru achiziționarea unor produse disponibile in magazinul online pus la dispoziție pe www.bendkopp.ro, aveți posibilitatea să completați lista de cumpărături prin selecția produselor dorite și completarea și trimiterea formularul de comandă.
În momentul completării și finalizării formularului de comandă vă solicităm și colectăm de la dvs. datele de facturare împreună cu datele de livrare, respectiv: numele, prenumele, adresa de livrare, cod poștal, județ/sector, localitate, nr. de telefon și adresa de email și IP.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a putea onora comenzile făcute. Datele sunt folosite și pentru a putea lua legătura cu dvs., prin email sau telefonic, cu privire la comenzile plasate.
Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. BENDKOPP nu va putea onora și livra comenzile dvs.
Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate.
În ce privește plata produselor, datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către BENDKOPP, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informați, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosiți pentru plata online.
În cazul în care plata nu se face online, BENDKOPP va reține doar nr. de cont și Banca, necesare emiterii facturii fiscale, în cazul în care acestea aparțin unei persoane fizice. În temeiul obligației legale, datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta, fiind termenul de prescripție.
Datele personale necesare emiterii documentelor fiscale vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani în temeiul legii. Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentelor noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor (vânzări, marketing, financiar contabil, IT, etc.) precum și partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

  • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
  • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail;
  • curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
  • procesatorii serviciului de plăți online.

CREAREA UNUI CONT CLIENT

Pentru a facilita accesările ulterioare ale site-ului și viitoarele comenzi aveți posibilitatea de a alege opțiunea de salvare în baza noastră de date datele cu caracter personal privind facturarea.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, respectiv pentru a emite documentele fiscale aferente comenzilor plasate.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în contul online pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii, însă nu mai mult de o perioadă de 3 ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi. Te vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client.
Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.
Datele cu caracter personal cuprinse în documentele fiscale emise vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani în temeiul legii.


3. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Operatorii asociați, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.
În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.


4. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

- dreptul de a avea acces la datele dvs.: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
- dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
- dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
- dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
- dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată
- dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse.
- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată oricărui dintre operatorii asociați la sediul acestora sau la adresa de email hr@bendkopp.ro .
În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.


Date de contact

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale BENDKOPP pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi notificată pe pagina de start a site-ului astfel încât orice vizitator să fie permanent informat cu privire la informațiile pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe.
Prezenta Politică este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web și pentru care nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu acestea.


Persoana responsabila Veres Melinda Narcisz
Telefon 0264-436.106
Mobil 0723-73.24.04
Mail hr@bendkopp.roEchipa BENDKOPP